Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW/ KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW KANCELARII PRAWNICZEJ MACIEJ PANFIL I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa informuje, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w związku z:

 

1.     wizytą i podjętą aktywnością na stronie internetowej www.panfil.pl,

2.     wysłaniem korespondencji elektronicznej na adresy z domeny panfil.pl i panfil.com.pl,

3.     wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie www.panfil.pl,

 

jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl.

 

Zakres danych osobowych udostępnionych w związku z wizytą i podjętą aktywnością na stronie internetowej www.panfil.pl może obejmować m.in.: adres IP urządzenia, które połączyło się ze stroną, system operacyjny zainstalowany na urządzeniu, dane przeglądarki internetowej, aktywność na stronie oraz data i godzina aktywności.

 

W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – uzyskania połączenia ze stroną internetową i dostępu do treści tam zawartych.

 

Dane osobowe w ten sposób udostępnione będą przetwarzane przez okres 3 miesiąca, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują dłuższego przechowywania całości lub części tych danych.

 

Zakres danych osobowych udostępnionych w związku z wysłaniem korespondencji elektronicznej na jakikolwiek adres e-mail z domeny panfil.pl i panfil.com.pl może obejmować m.in.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, inne dane osobowe udostępnione w treści korespondencji.

 

W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym m.in. udzielenia odpowiedzi i ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy – także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Dane osobowe w ten sposób udostępnione będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy, do czasu zakończenia negocjacji, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują dłuższego przechowywania całości lub części tych danych.

 

Zakres danych osobowych udostępnionych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie www.panfil.pl może obejmować m.in.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, inne dane osobowe udostępnione w treści korespondencji.

 

W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie Pani/Pana zgody, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy – także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Dane osobowe w ten sposób udostępnione będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy, do czasu zakończenia negocjacji, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują dłuższego przechowywania całości lub części tych danych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile przetwarzania odbywało się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa), gdy w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję, o ile odpowiedź będzie konieczna. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

INFORMATION CLAUSE FOR CLIENTS/COUNTERPARTIES AND CONTACT PERSONS FROM CLIENTS/COUNTERPARTIES OF KANCELARIA PRAWNICZA MACIEJ PANFIL I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Pursuant to Article 13 Clause 1 and Clause 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa hereby informs that:

The Controller of your personal datadisclosed with regard to:

 

1.    your visit and activity on the website www.panfil.pl,

2.    sending e-mails to addresses from the panfil.pl domain and panfil.com.pl,

3.     filling a contact form on www.panfil.pl,

 

is Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa with its registered office in Warsaw, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warsaw.

 

Contact details of the data protection officer in the Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: phone: 22 /489-34-66, e-mail address: iod@panfil.pl.

 

The scope of personal data disclosed in connection with a visit and activity on the www.panfil.pl website may include, among others: the IP address of the device which has connected to the website, the operating system installed on the device, browser data, activity on the website, as well as the date and time of the activity.

 

In this regard, your personal data will be processed on the basis of Article 6 clause 1 letter f) of the Regulation - processing is necessary for the purposes resulting from the legitimate interests pursued by the controller - obtaining a connection to the website and access to the content contained therein.

 

Personal data thus disclosed will be processed for a period of 3 months, unless the provisions of generally applicable law require that all or part of the data be kept longer.

 

The scope of personal data provided in connection with sending electronic correspondence to any e-mail address from the domain of panfil.pl and panfil.com.pl may include, among others: name, surname, contact phone, e-mail address, other personal data provided in the content of the correspondence.

 

In this regard, your personal data will be processed pursuant to Article 6 Clause 1 letter f) of the Regulation - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller, including, but not limited to, replying and establishing, investigating or defending any claims, and, in cases where the correspondence relates to the establishment of cooperation, also on the basis of Article 6 Clause 1 letter b) of the Regulation - processing is necessary to take action at the request of the data subject before entering into a contract.

 

Personal data thus disclosed will be processed for the period necessary to respond and, if the correspondence relates to the establishment of cooperation, until negotiations are concluded and then for the period of limitation of possible claims, unless the provisions of generally applicable law require that all or part of the data be kept longer.

 

The scope of personal data provided in connection with filling in the contact form on the www.panfil.pl website may include, among others: name, surname, contact phone, e-mail address, other personal data provided in the content of the correspondence.

 

In this regard, your personal data will be processed on the basis of Article 6 Clause 1 letter a) of the Regulation - on the basis of your consent and, if the correspondence concerns the establishment of cooperation - also on the basis of Article 6 Clause 1 letter b) of the Regulation - processing is necessary to take action at the request of the data subject before concluding a contract.

 

Personal data thus disclosed will be processed for the period necessary to respond and, if the correspondence relates to the establishment of cooperation, until negotiations are concluded and then for the period of limitation of possible claims, unless the provisions of generally applicable law require that all or part of the data be kept longer.

 

Your personal data will neither be transferred to a third country or international organisation nor disclosed to other recipients.

 

You have the right to access the content of your data and the right to correct, delete, limit the processing, the right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time, as long as the processing was based on consent, without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal, the right to object to the processing of data.

 

You have the right to complain to the President of the Personal Data Protection Office (address: ul. Stawki 2, Warsaw) if you consider that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.

 

Your personal data provision is voluntary, but necessary to respond to the correspondence you send, if necessary. As a consequence of failure to provide personal data, it will be impossible to respond.

 

Your personal data will not be processed automatically, including in the form of profiling.