Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne dla pracowników/zleceniobiorców Klientów Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

  I. Administrator danych osobowych.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą  w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa (dalej Kancelaria lub Administrator).

 

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora: tel.: 22 /489-34-60, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl

 

 II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

 

1. Jesteś stroną umowy zawartej z Kancelarią?

 

 

Jeśli jesteś stroną zawartej z Kancelarią umowy o świadczenie usług prawnych lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych,

2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, w tym prowadzenia rachunkowości Kancelarii oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego,

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Kancelarii (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak również obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego (który określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz przepisy wewnętrzne dotyczące działalności radcy prawnego),

3. prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 

 

2. Reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Kancelarii lub występujesz w imieniu innego podmiotu?

 

 

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Kancelarii lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, w tym prowadzenia rachunkowości Kancelarii oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego,

2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Kancelarii (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak również obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego (który określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz przepisy wewnętrzne dotyczące działalności radcy prawnego),

2. prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 

 III. Odbiorcy danych osobowych.

 

 

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy Administratora.

W sytuacji gdy Ty lub podmiot w imieniu, którego występujesz wystawił dla na list referencyjny Twoje dane (w postaci numer telefonu lub adresu e-mail) mogą zostać przekazane do innego naszego Klienta w celu potwierdzenia opinii.

Gdy będzie to niezbędne, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 IV. Prawa przysługujące Ci w związku z RODO.

 

 

Przysługuje Ci prawo do:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji;

3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek o realizację przysługujących Ci praw można złożyć na dane kontaktowe Kancelarii podane na wstępie.

 

 V. Okres przechowywania danych osobowych.

 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 

  VI. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

 

INFORMATION CLAUSES

 

Information clauses for employees/contractors of the Clients of Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa.
 
In accordance with Article 13(1) and (2) and Article 14(1) and (2) of the General Data Protection Regulation No 2016/679 of 27 April 2016, I hereby inform that:
 
I. Personal Data Controller.
 
The Controller of your personal data is Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa with its registered office in Warsaw, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warsaw (hereinafter referred to as the Law Firm or the Controller).
The Controller has appointed a Data Protection Officer who can be contacted in any matter relating to the processing of your personal data. Contact details of the DPO: tel.: 22 /489-34-60, e-mail address: iod@panfil.pl
 
II. Purpose and legal basis for processing personal data.
 
1. Are you a party to an agreement concluded with the Law Firm?
 
If you are a party to an agreement for the provision of legal services concluded with the Law Firm or you intend to conclude it, the data we process concerning you constitute contact details and other data necessary to conclude the agreement. This data has been obtained directly from you
Your personal data is processed for the purpose of:

 1. the conclusion and implementation of the legal services agreement,
2. the performance of legal obligations incumbent on the Law Firm, including keeping the accounts of the Law Firm and obligations related to the profession of public trust,
3. the pursuit of a legally justified interest of the Law Firm, consisting in ensuring contacts necessary for the conclusion and implementation of the agreement and its ongoing service, providing you with answers to questions asked, maintaining business contacts, as well as ascertaining, investigating and defending against claims.

The legal basis for processing your personal data is:

1. the necessity of their processing in order to conclude and implement the agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR),
2. fulfilling the legal obligations incumbent on the Law Firm (Article 6(1)(c) of the GDPR), consisting in particular in keeping the accounts of the Law Firm (this obligation results mainly from the Tax Ordinance Act of 29 August 1997, the Accounting Act of 29 September 1994 and the VAT Act of 11 March 2004), as well as obligations related to the performance of the profession of public trust (which is defined by the Act of 6 July 1982 on legal advisers and internal regulations concerning the activity of legal advisers),
3. the legitimate interest of the Law Firm (Article 6(1)(f) of the GDPR) described above.

The provision of personal data is voluntary, but is necessary to establish cooperation and service the agreement. The refusal to provide personal data will result in the inability to conclude and implement the agreement or to answer your question.
 
2. Are you a representative of a Client or a Counterparty of the Law Firm or are you acting on behalf of another entity?
 
If when contacting us you represent a Client or a Counterparty of the Law Firm or another entity (e.g. your employer, principal or counterparty), the data that we process on your behalf constitute contact details, related to your function or relationship with the entity on whose behalf you are acting. We have obtained this data directly from you or have received it from this entity.
Your personal data is processed for the purpose of:

1. the performance of legal obligations incumbent on the Law Firm, including keeping the accounts of the Law Firm and obligations related to the profession of public trust,
2. the pursuit of a legally justified interest of the Law Firm, consisting in ensuring contacts necessary for the service and implementation of an agreement concluded with the entity on whose behalf you are acting, providing you with answers to questions asked, maintaining business contacts, as well as ascertaining, investigating and defending against claims.

The legal basis for processing your personal data is:

1. fulfilling the legal obligations incumbent on the Law Firm (Article 6(1)(c) of the GDPR), consisting in particular in keeping the accounts of the Law Firm (this obligation results mainly from the Tax Ordinance Act of 29 August 1997, the Accounting Act of 29 September 1994 and the VAT Act of 11 March 2004), as well as obligations related to the performance of the profession of public trust (which is defined by the Act of 6 July 1982 on legal advisers and internal regulations concerning the activity of legal advisers),
2. the legitimate interest of the Law Firm (Article 6(1)(f) of the GDPR) described above.

Providing personal data is voluntary, but it is necessary to cooperate with the entity you represent. The refusal to provide personal data will result in the inability to maintain contacts necessary for the implementation of the agreement or to answer your question.

 

III. Recipients of personal data.
 
Your personal data will be accessed by authorised employees of the Controller.

If you or the entity on whose behalf you are acting has issued a reference letter to us, your details (in the form of a telephone number or e-mail address) may be passed on to another of our Clients to confirm the opinion.

If necessary, your personal data may also be passed on to banks, parcel handlers, as well as to government authorities authorised to that effect, in particular tax offices.

We do not transfer your personal data to third countries or international organisations.
 
IV. Your rights in relation to the GDPR.
 
You have the right to:

1. request access to your personal data, rectification, deletion or restriction of processing, as well as the right to data portability;

2. if the basis for the processing of personal data is a legitimate interest of the Law Firm – you have the right to object to the processing of personal data at any time for reasons related to your specific situation. Where the legitimate interest lies in carrying out direct marketing activities, you have the right at any time to object to the processing of personal data relating to you for the purposes of such marketing, without having to justify your decision;

3. lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office;

An application for exercising your rights may be submitted to the Law Firm's contact details given above.
 
V. Retention period of personal data.

 
Personal data will be kept for the duration of the agreement, as well as until the expiry of periods resulting from relevant legal regulations, i.e. until the expiry of the statute of limitations for tax liabilities related to agreements, which may be extended by the statute of limitations for civil law claims, if applicable.
 
VI. Use of personal data for automated decision-making, including profiling.
 
Your personal data will not be used for automated decision-making, including profiling.